רשק רוצ
 

:םיאבה םיטרפה תא אלמל דיפקהל אנ רשק תריצי רשפאל ידכב
.ליימ-יא/סקפ/דיינ/ןופלט :םיאבה תודשהמ דחא תוחפלו החפשמ םש ,יטרפ םש


:יטרפ םש

:החפשמ םש

:ןופלט

: דיינ ןופלט

:סקפ

:ינורטקלא ראוד
  :תבותכ

:תיב רפסמו בוחר

:ראוד את

:ריע

:דוקימ
ץועיי  עדימ  ריחמ תעצה
:לבקל ינוצרב

:אשונב

:תורעה
   
    

 

www.zel-hahar.co.il
66171 דוקימ   ביבא לת ,24 במולוג והילא
03-6871005 :סקפ    1-700-700-562 :ןופלט