ונחנא ימ

!לצ ךל שיו לצלצ
הבכרהו קוויש ,אובייב החמתמ רהה לצ תרבח
תוריש העיצמ הרבחה .םינולצו םיככוס ןווגמ לש
ךותב לצל םכל גואדל תבייחתמו ,ןמוימו יעוצקמ
!רתויה לכל םימי 10
אלל יעוצקמ ץועיי היתוחוקלל הקינעמ הרבחה
תא םיאתהל תנמ לע ,תובייחתה אללו םולשת
חטשה יאנתל םאתהב רתויב חונו ליעיה ןורתפה
.הנבמה לש םיידוחייה םינותנלו
םיינדי ,םיעובק ,םילפקתמ םיככוס םיעיצמ ונא
םיככוסה .םיעבצ ללשב תוזיקרמ ןכו ,םיילמשחו
ינפמ הנגהל יביטקפאו יביטרוקד ןורתפ םיווהמ
.ץיקב םוחו שמש ינפמו ףרוחב רוקו םשג
,לדוג לכב תונולחל םיככוס םיאתהל ןתינ
םיתב ,הפק יתבל ,שמש תוספרמלו תוספרמל
.םייטרפ םיתבו םיפתושמ


םיכויחו םיככוס
,חוקלה ,ךל קינעהל תבייחתמ רהה לצ תרבח
הקוזחת יתוריש תקפסמו ,יתודידיו בידא תוריש
.ךכוסה תנקתה םויס רחאל םג תפטוש
MITJAVILA תרבח ידי-לע םירצוימ םירצומה לכ
.תורימחמ ןקת תושירדב םידמועו תיתפרצה
םילק ןכלו םימדקתמ םירמוחמ םירצוימ םיככוסה
.םינש ךרואל םידימעו יוקינלו הקוזחתל
:הרטמ לכל םיככוס לש בחר ןווגמ םיעיצמ ונא
ךרוצ אלל םילודג םיחטש הסכמ תועורז ךכוס
םיתבל םיאתמו ,םידומעב וא תדחוימ תיתשתב
ךכוס .קסע יתבו תונולח ,תוספרמ ,םייטרפ
ריוואה גזמ יקזנ ינפמ הנגה קינעמ הזיקרמ
.תוספרמהו תונולחה ,םיחתפה יגוס לכל םיאתמו
תנמ לע שרדנה עדימה לכ תא ולבקו ונילא ונפ
!המכח הטלחה לבקל


www.zel-hahar.co.il
66171 דוקימ   ביבא לת ,24 במולוג והילא
03-6871005 :סקפ    1-700-700-562 :ןופלט